Konkurs "Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2014"


Etap 1: OGŁOSZENIE KONKURSU

Ogłoszenie o konkursie zostało przesłane do 2691 studentów/absolwentów i 1929 pracodawców zarejestrowanych w serwisie www.biurokarier.edu.pl oraz 2033 studentów/absolwentów otrzymujących newsletter Biura Karier UŚ, a także zamieszczone na stronach Uniwersytetu Śląskiego.

Partnerami konkursu zostali: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego. Patronat honorowy nad konkuresem objęli: Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego.


Etap 2: NABÓR I OCENA ZGŁOSZEŃ

Do konkursu zgłoszono łącznie 32 firmy/instytucje, spośród których 15 przesłało poprawnie wypełnione kwestionariusze ankiet na temat realizowanych przez siebie praktyk. Wyboru "Praktykodawcy Roku" dokonała Kapituła Konkursu w składzie:

  1. dr hab. Mirosław Nakonieczny - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy z Otoczeniem i Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  2. prof. Jan Klimek - Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
  3. Grzegorz Sikorski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
  4. Agnieszka Dunaj - Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  5. Justyna Firlit - Pracownik Oddziału Zarządzania Personelem i Organizacji w Biurze Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
  6. Krzysztof Krasuski - Pracownik Akademickiego Centrum Kariery Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Etap 3: WYBÓR PRAKTYKODAWCY ROKU 2014

W dniu 28 listopada 2014 roku odbyła się Gala Finałowa pierwszej edycji Konkursu "Najlepszy Praktykodawca województwa śląskiego 2014". Miejscem tego niezwykle ważnego - zarówno dla środowiska akademickiego, jak i pracodawców - wydarzenia była Sala Marmurowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W trakcie uroczystości zaprezentowanych zostało 15 finalistów Konkursu, spośród których Kapituła wybrała zwycięzcę oraz przyznała trzy wyróżnienia.

Wyniki konkursu:
Nagroda główna: Future Processing Sp. z o.o.
I wyróżnienie: JCommerce S.A.
II wyróżnienie: Provident Polska S.A.
III wyróżnienie: Real Deal Sp. z o.o.


Etap 4: OPRACOWANIE REKOMENDACJI

W trakcie uroczystości wręczenia nagród odbyła się również debata pomiędzy studentami, przedstawicielami środowiska akademickiego i przedstawicielami świata biznesu na temat wzorcowych rowiązań w zakresie organizacji praktyk i staży. Jej efekty przedstawiono w postaci postulatów i rekomendacji. 


Dokumenty konkursowe:

1. Regulamin Konkursu 2014
2. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu 2014 
3. Rekomendacje 2014

 

Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego