Programowanie kariery (2014-2015)


Nazwa projektu: „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy”
Wartość projektu: 979 009,20 zł
Forma finansowania: Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Lider projektu: Uniwersytet Śląski (Biuro Karier UŚ)
Czas trwania projektu: 01.02.2014 – 30.04.2015
Cel główny projektu: aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczestników projektu, pozostających bez zatrudnienia, poprzez wyposażenie ich w latach 2014-15 w kwalifikacje i  umiejętności odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom pracodawców
Cele szczegółowe projektu:
- zdiagnozowanie mocnych i słabych stron uczestników projektu, ich potrzeb szkoleniowych i możliwych ścieżek rozwoju  poprzez objęcie ich IPD
- zwiększenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego poruszania się po rynku pracy
- podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach zawodowych i 6-miesięcznych stażach
- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia przez minimum 24 uczestników projektu
Beneficjenci projektu: 60 osób – pozostających bez zatrudnienia (w tym: osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne), zamieszkałe w województwie śląskim (wg przepisów Kodeksu Cywilnego), w powiecie o stopie bezrobocia wyższej niż średnia dla województwa śląskiego (na dzień: 31.12.2012), w wieku 15-30 lat, z wykształceniem wyższym (minimum I stopnia). Kryteria dodatkowo punktowane: brak doświadczenia zawodowego
Formy wsparcia Beneficjentów: wsparcie doradcy zawodowego, szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, kurs „Programowanie aplikacji internetowych”, staże zawodowe
Odpłatność: udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy projektu otrzymają stypendium szkoleniowe i wynagrodzenie za 6-miesięczne staże


MATERIAŁY PROMOCYJNE:

1) Film promocyjny Projektu - na stronie

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

1)   REGULAMIN uczestnictwa w Projekcie - pobierz
1a) Aneks do Regulaminu uczesnictwa w Projekcie - pobierz
2)   Formularz zgłoszeniowy uczestnika Projektu - pobierz
3)   Deklaracja uczestnictwa w Projekcie - pobierz
4)   Program kursu "programowanie aplikacji internetowych" - pobierz

DLA FIRM - STAŻODAWCÓW:

1)   REGULAMIN uczestnictwa w Projekcie - pobierz
2)   Deklaracja udziału w Projekcie podmiotu przyjmującego na staż - pobierz
3)   Karta stażu Uczestnika Projektu - pobierz
4)   Program stażu - pobierz
5)   Ankieta dla Stażysty - pobierz
6)   Ankieta dla Podmiotu przyjmującego na staż - pobierz
7)   Wyznaczenie Opiekuna/ów stażu przez podmiot przyjmujący na staż - pobierz
8)   Umowa o realizacji stażu przez Uczestnika Projektu - pobierz


KONTAKT W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU W UŚ

Koordynator Projektu: Agnieszka Dunaj, e-mail: agnieszka.dunaj@us.edu.pl
Specjalista ds. Administracyjnych: Katarzyna Anuszkiewicz, e-mail: katarzynaanuszkiewicz@us.edu.pl
Doradca zawodowy: Małgorzata Chatys, e-mail: malgorzata.chatys@us.edu.pl
Administrator strony www: Joanna Sadowska-Chudy, e-mail: joanna.sadowska@us.edu.pl

Twoja ocena: Nic Średnia: 2.7 (15 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego