Realizowane

REALIZOWANE PROJEKTY

  • „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” - celem projektu jest wsparcie procesu przejścia z systemu edukacji do aktywności zawodowej poprzez upowszechnienie rozwiązań wypracowanych przez uczniów szkół zawodowych, studentów, rzemieślników oraz firmy. Projekt będzie trwał od lipca 2016 roku do września 2019 roku - i jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji na stronie Biura i stronie projektu.
  • "Studia i co dalej? - zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy" - celem projektu jest podniesienie jakości i rozwój usług świadczonych przez Biuro Karier poprzez wsparcie w okresie trwania projektu studentów i studentek w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Projekt trwa do 31 stycznia 2021 r. Więcej informacji na stronie projektu. 

REALIZOWANE WYDARZENIA

  • Konkurs "Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego" - jego celem jest szeroko pojęte promowanie idei organizowania wartościowych praktyk i staży, m.in. poprzez wyłanianie najlepszych praktykodawców w regionie i informowanie o nich studentów. Konkurs jest realizowany od 2014 roku. Więcej informacji na stronie Biura i stronie Konkursu.
  • "Akademia Rozwoju Kariery" - celem Akademii jest szkolenie się przez studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w najbardziej pożądanych przez pracodawców obszarach, takich jak: komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, przedsiębiorczość. Akademia odbywa się corocznie od czerwca do września. Więcej informacji na stronie Biura.
  • "Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw" - celem wolontariatu jest uzyskanie doświadczenia zawodowego przez studentów i absolwentów prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej i socjologii. Nabór do wolontariatu odbywa się corocznie w grudniu/styczniu. Więcej informacji na stronie Biura.
Twoja ocena: Nic Średnia: 4.7 (10 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego