Konkurs "Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2014"


Nazwa konkursu: „Konkurs na najlepszego praktykodawcę w województwie śląskim 2014"
Wartość konkursu: 15 700 zł
Forma finansowania: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zadanie publiczne: Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego
Lider konkursu: Uniwersytet Śląski (Fundacja Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego Paideia)
Partner konkursu: Biuro Karier UŚ, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Patronat nad konkursem: Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, JM Rektor UŚ
Czas trwania konkursu: 20.05.2014 - 31.12.2014
Cel główny konkursu: promocja dobrych praktyk uczelni i pracodawców na rzecz organizowania praktyk i staży dla studentów
Cele szczegółowe konkursu:
- promowanie dobrych wzorców wśród podmiotów oferujących staże i praktyki studenckie
- wymiana doświadczeń środowiska akademickiego oraz środowiska praktykodawców w zakresie dobrych praktyk i organizacji praktyk i staży studenckich
- zwiększenie świadomości studentów w zakresie konieczności odbywania staży i praktyk o wysokiej jakości, jako kluczowym elemencie zdobywania umiejętności i kompetencji przydatnych na rynku pracy
- wypracowanie standardów, jakie powinny spełniać dobre praktyki i staże studenckie
- promowanie organizowania staży i praktyk studenckich wśród podmiotów gospodarczych oraz włączania przez uczelnie wyższe praktyk do programów kształcenia tworzonych kierunków studiów
Beneficjenci konkursu: uczelnie wyższe, samorządy i inne organizacje studenckie, studenci, organizacje zrzeszające podmioty oferujące staże i praktyki oraz sami praktykodawcy, którzy uważają, że wdrożone przez nich rozwiązania w zakresie staży i praktyk są pro-studenckie
Planowane działania: organizacja konkursu "Najlepszy praktykodawca województwa śląskiego 2014"; organizacja Gali połączonej z debatą podmiotów biorących udział w konkursie, studentów i przedstawicieli uczelni wyższych nt. wzorcowych rozwiązań w zakresie organizacji staży i praktyk studenckich; upowszechnienie wniosków z debaty
Rezultaty: upowszechnienie wzorów dobrych praktyk w zakresie staży i praktyk studenckich wśród uczelni wyższych oraz podmiotów organizujących staże i praktyki w województwie śląskim; wzrost świadomości studentów na temat istotności wysokiej jakości praktyk i staży dla zdobycia umiejętności i kompetencji przydatnych na rynku pracy; wzrost świadomości u pracowników uczelni wyższych w zakresie istotności włączania wysokiej jakości praktyk i staży do programów kształcenia dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i właściwego przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego