Instytut Biologii Doświadczalnej ogłasza nabór na studia doktoranckie

Pokaż w kalendarzu: 
0

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN ogłasza nabór na studia doktoranckie. Rekrutacja on-line do 1 czerwca 2017 r.

 

 

 

 


CO? - rekrutacja na studia doktoranckie w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN
APLIKACJA DO: 1 czerwca 2017 r.


O REKRUTACJI
Rekrutacja przebiega trzyetapowo:
W pierwszym etapie kandydaci składają on-line wymagane dokumenty, wskazując z podanej listy projekty badawcze, którymi są zainteresowani. Kandydaci mają prawo zgłosić się do jednego, dwóch lub trzech projektów, z zaznaczeniem pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru, w terminie do godziny 24:00 dnia wskazanego w ogłoszeniu o rekrutacji. Drogą elektroniczną (on-line) należy przesłać następujące dokumenty:

  • podanie, skan podania należy przesłać on-line, podanie powinno obowiązkowo zawierać następujące oświadczenia kandydata:

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm. – t.j.) na potrzeby rekrutacji na studia doktoranckie,

- o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Studiów Doktoranckich z dnia 24 kwietnia 2015 r.

- o wyrażeniu zgody na doręczanie przez Instytut kandydatowi pism w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), wraz ze wskazaniem Instytutowi adresu elektronicznego.

  • list motywacyjny
  • odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia lub zaświadczenie o ich uzyskaniu. Kandydat, który przystępuje do konkursu przed terminem oficjalnego ukończenia studiów i zostanie przyjęty na studia doktoranckie, jest zobowiązany dostarczyć brakujące dokumenty przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. Do odpisu dyplomu należy dołączyć suplement do dyplomu. Beneficjent programu „Diamentowy Grant” przedstawia potwierdzenie udziału w programie.
  • życiorys naukowy (curriculum vitae) zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia wraz z krótkim opisem dotychczasowych osiągnięć naukowych i listą publikacji.
  • pracownik naukowy z co najmniej stopniem doktora znający aktywność naukową kandydata (np. promotor pracy magisterskiej) proszony jest o przesłanie opinii o kandydacie na adres studia.doktoranckie@nencki.gov.pl.

SPOSÓB APLIKACJI
Aplikacja trwa do 1 czerwca 2017 r.
Więcej informacji na stronie.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego