Nowy kierunek na Wydziale Prawa i Administracji UŚ!

Pokaż w kalendarzu: 
0

Nowość na Wydziale Prawa i Administracji! Studia drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku International Business Law And Arbitration!
 


CO? – studia drugiego stopnia na kierunku International Business Law And Arbitration


O INICJATYWIE
Studia na kierunku International Business Law and Arbitration (IBLA) mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego i arbitrażu. 

Program studiów oparty został o cztery główne bloki tematyczne: 

 • General courses
 • Business Law
 • Mediation & Arbitration
 • Special elective courses (wykłady monograficzne i konwersatoria)

W ramach General courses student uzyska wiedzę m.in. nt. podstaw prawoznawstwa, prawa handlowego, prawa arbitrażowego, prawa międzynarodowego i prawa UE (ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego rynku), prawa własności (także intelektualnej), prawa umów, międzynarodowego prawa prywatnego oraz prawa pracy.

Business Law to grupa zagadnień obejmująca zasady prowadzenia działalności gospodarczej w UE, zasady funkcjonowania przedsiębiorców na rynku kapitałowym, reguły partnerstwa publiczno-prywatnego oraz mechanizmy zawierania umów. W ramach tego bloku student pozna także standardy ochrony praw człowieka w biznesie (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych) oraz CSR.

Z kolei blok Mediation and Arbitration poświęcony będzie w całości rozwiązywaniu międzynarodowych sporów, powstałych na tle biznesowym, zarówno pomiędzy samymi przedsiębiorcami oraz na linii państwo-inwestor. W jego ramach student opanuje zarówno prawne standardy mediacji oraz arbitrażu, jak również nabędzie umiejętność konstruowania umów stanowiących podstawę zastosowania ww metod. 

Powyższe treści, wedle indywidualnych już zainteresowań, słuchacz będzie mógł natomiast  rozszerzyć o bogatą ofertę wykładów monograficznych i konwersatoriów, stanowiących grupę tzw. Special courses, a odnoszących się do bardzo precyzyjnych już aspektów międzynarodowego prawa gospodarczego i arbitrażu (jak np. prawo spółek, obrót przedsiębiorstwem, prawo konkurencji i konsumentów, czy kwestie etyczno-prawne w arbitrażu inwestycyjnym etc.). 

Całość oferty dopełnią ponadto wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących z USA, Chin oraz UE. 

 • Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2020
 • Poziom kształcenia: studia II stopnia 
 • Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 • Forma studiów: stacjonarne 
 • Liczba semestrów: cztery 
 • Tytuł zawodowy absolwenta: magister 
 • ECTS: 120 / 30 sem 
 • Całkowita liczba godzin: około 780
 • Język studiów: angielski

Perspektywy zawodowe absolwenta
Po ukończeniu studiów absolwent IBLA może rozpocząć karierę (także zagranicą) jako profesjonalny prawnik biznesowy, wewnętrzny doradca firmy, urzędnik państwowy lub prawnik w międzynarodowej organizacji (także rządowej).  

Będzie mógł zatem:

 • pracować w sektorze prywatnym - np. w kancelariach prawniczych, firmach doradztwa biznesowego, w różnych międzynarodowych i krajowych organizacjach, mających kontakty biznesowe i interesy w obcych krajach, bankach i innych instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, biurach notarialnych itp.;
 • pracować w sektorze publicznym - w instytucjach krajowych, europejskich i międzynarodowych, promujących rozwój biznesu, agencjach nadzoru biznesu, w instytucjach akademickich i badawczych, a także w komercyjnych organach sądowych (instytucje rozstrzygania sporów przed sądem, trybunały, sądy arbitrażu) oraz w innych organizacjach (takich jak stowarzyszenia promujące i broniące interesów i praw konsumentów oraz pracowników), 
 • pracować jako niezależny konsultant lub założyć własną firmę świadcząc usługi z zakresu doradztwa prawnego.

Więcej informacji znajduje się na stronie. 


DLA KOGO?
Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym, co najmniej licencjata/inżyniera.

Na studia przyjmowani są̨ absolwenci studiów I stopnia z kierunku administracja, a także absolwenci innych kierunków studiów I stopnia, studiów inżynierskich oraz magisterskich, przy czym, jeśli program ukończonych przez nich studiów odbiegał znacznie od standardów kształcenia dla studiów administracyjnych I stopnia, w toku studiów będą oni zobowiązani do wyrównania różnic programowych.

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.


SPOSÓB APLIKACJI
Planowana rekrutacja ruszy z początkiem czerwca 2020 r.

Wstęp na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

WAŻNE: 
W roku akademickim 2020/2021 dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych - studia na kierunku International Business Law and Arbitration będą bezpłatne!

W przypadku cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności - wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Więcej informacji pod adresem magdalena.poltorak@us.edu.pl

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (2 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego