Rekrutacja do KSAP

Pokaż w kalendarzu: 
0

Chcesz mieć istotny wpływ na kształtowanie rzeczywistości społecznej, ale również mieć możliwość pracy nad rozwojem i ulepszeniem funkcjonowania państwa? Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) rozpoczęła rekrutację na stanowisko słuchacza. 

 

 


CO? – rekrutacja do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 
APLIKACJA DO: 23 lutego 2018 r. 


O WYDARZENIU 
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej poszukuje kandydatów na stanowisko słuchacza. Słuchacze wyłaniani są w corocznym egzaminie konkursowym, spośród kandydatów, którzy: nie ukończyli 32 lat,  legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym, znają język angielski, francuski oraz niemiecki. 

Kształcenie w KSAP jest szansą na zdobycie wiedzy z zakresu nowoczesnej administracji publicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ale również intensywnej nauki języków obcych. 

Szkoła oferuje liczne staże krajowe, ale również zagraniczne. Ukończenie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej gwarantuje dobry początek kariery zawodowej w administracji publicznej. Nauka w KSAP trwa 19 miesięcy, słuchaczom przysługuje stypendium oraz ubezpieczenie społeczne.  


DLA KOGO? 

Na stanowisko słuchacza  KSAP zaprasza się kandydatów: 

  •  rozumieją pojęcie służby publicznej i są gotowe podjąć służbę na rzecz państwa i jego obywateli, 
  •  nie obawiają się trudnej i odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej,  
  • chcą rozwijać się i podnosić kwalifikacje zawodowe,  
  • charakteryzują się wysoką kulturą osobistą,  
  • mają predyspozycje przywódcze,  
  • są kreatywne, komunikatywne i zdolne do współdziałania w zespole. 

ZAPISY 
Zgłoszenia przyjmowane są do 23 lutego 2018 r.
Osoby zainteresowane rekrutacją do KSAP mogą zgłosić swoją kandydaturę wypełniając w Internetowym Systemie Zgłoszeń formularz wraz z elektroniczną ankietą dotyczącą zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego. Następnie należy przesłać bądź złożyć osobiście w siedzibie KSAP kopertę podpisaną "Rekrutacja do KSAP" zawierająca wszystkie dokumenty niezbędne do rekrutacji kandydata.  

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego